Ενα από τα πολύ μεγάλα πλεονεκτήματα του κέντρου μας είναι ότι όλες οι θεραπευτικές εφαρμογές απαιτούν την ενεργή συμμετοχή του θεράποντος ,πολλές φορές δε και την συμμετοχή του ασθενούς.

Παρά την τεχνολογική εξέλιξη και την βελτίωση των αποτελεσμάτων των φυσικών μέσων (Laser υψηλής ισχύος,Shock Wave ,Biofeedback) τα αποτελέσματα της εξειδικευμένης κινητοποίησης σπονδυλικών τμημάτων ή αρθρώσεων των άκρων παραμένουν αδιαμφισβήτητα και αξεπέραστα.

Σαφώς η εξειδικευμένη κινητοποίηση σπονδυλικών τμημάτων απαιτεί επένδυση στη γνώση, στην συνεχή εξειδίκευση ,στην μακροχρόνια εμπειρία, στην ταχύτητα αναγνώρισης αντενδείξεων και στην συνεχή παρακολούθηση εργαστηριακών σεμιναρίων (workshops).